TEDE-PORT

İSTİHDAMA DÖNÜŞ TEŞVİKİ (PRİM DESTEĞİ)

İSTİHDAMA DÖNÜŞ TEŞVİKİ (PRİM DESTEĞİ)

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 28.04.2021

DETAYLAR

Teşvik ile; SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin çalıştırılmaktayken 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde işini kaybeden vatandaşlarımızın son ayrıldıkları işyerine veya halihazırda SGK’ya bildirilmeksizin çalıştıkları işyerine başvurmaları neticesinde; işverence bu kişilerin istihdam edilmeleri ve fiilen çalıştırmaları halinde işverene günlük 44,15 TL prim desteği sağlanmaktadır.

Yararlanma Şartları

Sigortalının;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması (SGK’ya 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olması),

- Sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

- Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya 01/12/2020 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olması,

- 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemiş olması,

- 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine 01/12/2020 tarihini takip eden 30 gün içerisinde istihdam edilmek üzere başvurması ve işveren tarafından başvurusunun kabul edilerek istihdam edilmesi ve fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.

Destek tutarı

Destek sağlanacak ayda sigortalı için bildirilen prim gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda destek sağlanmaktadır.

Destek Süresi

4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere 01/12/2020 tarihinden itibaren destek sağlanmaktadır.

 

Ek Kurallar

İşveren, destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenler, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.