TEDE-PORT

OSB'LERE UYGULANAN TEŞVİK VE MUAFİYETLER

OSB'LERE UYGULANAN TEŞVİK VE MUAFİYETLER

Proje Durumu : Aktif
Güncellenme Tarihi : 27.04.2021

DETAYLAR

Destek Unsurları Nelerdir?

 • Parsel Tahsislerinde İndirimli Bedel Uygulaması
 • Arsa ve İşyeri tahsisinde KDV İstisnası
 • Arsa tahsisinde Damga Vergisi İstisnası
 • Arsa tahsisinde Tapu Harcı İstisnası
 • İnşaat ve Yapı Kullanma İzin Harçlarından İstisna
 • Emlak Vergisi İstisnası
 • Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi
 • Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlara sağlanan avantajlar
 1. Kümelenme Destek Programı

Destek Üst Limiti: Her bir küme için ayrıca değerlendirilecektir. Destek Alt Limiti: Her bir küme için ayrıca değerlendirilecektir. Destek Oranı: En az %50 - en fazla %75

Bakanlıkça kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, firmaların bu yapıda yer alarak maliyet avantajı elde ederek ölçek ekonomisinden yararlanmaları ve gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi amacıyla “Kümelenme Destek Programı” açıklanmıştır.

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
 • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
 • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
 • Nitelikli işgücüne  sahip  ve  aynı  zamanda  çevreye  ve  topluma  duyarlı  bir  sanayi  yapısına dönüştürülmesi.

Programın hedef kitlesi, kümelenme birliktelikleridir. Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, sanayi odasının bulunmadığı yerlerde ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere aşağıdaki kurum, kuruluşları içerebilecek birlikteliktir.

Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecekler:

 • İl özel idareleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları

 • Serbest bölgeler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller

Kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az 20 firma söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt etmelidir.

Aşağıdaki kategorilerde destek verilecektir:

Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme

Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme

Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar

Kategori 4: Yenilik

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 yıldır.

Mali destek bütçesi, 1. Başvuru dönemi için toplam 30 milyon TL.’dir. Küme başına destek verilecek tutar, değerlendirmeler sonucunda belirlenir.

Sağlanan geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

 1. Emlak Vergisi Muafiyeti

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına göre Organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaftır.

 1. Harç İstisnası

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80’inci maddesine göre, organize sanayi bölgelerinde yapılan yapı ve tesisler bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesnadır.

Yine Kanunun 80’inci maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemlerinde teşvik belgesine haiz olan organize sanayi bölgeleri “parselasyon harcı”ndan müstesnadır.

5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesine ilave edilen (n) bendine göre organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemlerinden alınan harçtan istisnadır.

 1. OSB’lerde Arsa Tahsisi Desteği

OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisine imkân tanıyan OSB Kanununun ek 3’üncü maddesi 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Kanun maddesinin getirdiği uygulamanın süresini ve kapsamını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı 05/06/2018 tarihli 30442 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl boyunca bu kapsamda OSB’lerde tahsis yapılmasına imkân sağlanmıştır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise 9 Şubat

2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgelerinde

Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis uygulaması, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine imkân sağlamaktadır.

 1. OSB’lerde Damga Vergisi İstisnası

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlığı altındaki 53’üncü fıkraya göre Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden istisnadır.

 1. Endüstri Bölgelerindeki Ruhsat ve İzin Harçları Muafiyeti

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun “Yatırım İzni” başlıklı 3/A maddesi gereği yönetici şirket veya yatırımcı tarafından hazırlattırılacak imar plânları, alt yapı ve üst yapı projeleri ve bunlarla ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ve denetimine tabidir. Yönetici şirket ve yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen her türlü ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.

 1. Özel Endüstri Bölgeleri Ek Teşvik Desteği

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 4/Ç Maddesi gereği Özel Endüstri Bölgelerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanınca ek teşvikler belirlenebilir.

 1. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresi ve Bedel Desteği

324 Sıra Nolu Milli Emlak Tebliğinin Genel Esaslar başlıklı II. Bölümünün “İrtifak hakkı ve kullanma izni süresi” başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereği endüstri bölgelerindeki yatırımcılar lehine 49 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmekte ve kullanma izni verilmektedir.

324 Sıra Nolu Milli Emlak Tebliğinin Genel Esaslar başlıklı II. Bölümünün “Bedel Tespiti” başlıklı beşinci fıkrası gereği endüstri bölgelerindeki İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde beşi (stratejik yatırım olması durumunda binde biri) oranında belirlenmektedir.

 1. Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi siteleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için %75 indirimli uygulanmaktadır.